Výstavní propozice

Výstavní propozice lze stáhnout na tomto odkazu:  Vystavni_propozice.pdf


Výstava 1. a 3. stupně – LIBEREC 2019

Konaná ve dnech 25. až 29. září 2019

VÝSTAVNÍ PROPOZICE

 1. Cíle výstavy

Výstava ,,Liberec 2019“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou v následujících kategoriích – 1. stupně (dříve kategorie národní výstavy), 2. stupně ve třídě mládeže a 3. stupně (dříve kategorie výstavy premiéra). Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice a Slovenské republice.

 1. Pořadatelé výstavy

Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci s Klubem filatelistů Liberec, z.s. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

 1. Místo a datum konání

Výstava se bude konat v bývalé Kavárně Pošta (nyní v majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje), nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec 1 – Staré Město ve dnech 25. až 29. září 2019. Slavnostní zahájení bude dne 25. září 2019, otevírací doba výstavy je od 9 do 18 hodin, v neděli 29. září pouze od 9 do 12 hodin.    

 1. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů

Výstava 1. a 3. stupně „Liberec 2019“ se řídí těmito výstavními propozicemi a při hodnocení exponátů platnými oborovými řády FIP.

V rámci výstavy chceme podpořit virtuální filatelistickou výstavu Exponet. Rádi bychom, aby vystavovatel dodal naskenované podklady v termínu do 31.7.2019. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla.

Vystavovatel se může rozhodnout, a v přihlášce uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet a to po skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu.

Vzhledem k omezené kapacitě bude proveden výběr respektující zastoupení všech výstavních tříd. Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.

 1. Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 1. stupně jsou:
 • N.1    tradiční filatelie
 • N.2    poštovní historie
 • N.3    celin
 • N.4    aerofilatelie
 • N.5    astrofilatelie
 • N.6    tematická
 • N.7    fiskální filatelie
 • N.8    filatelistické literatury
 • N.9    otevřená  
 • N.10  mládeže
 • N.11  cartes maxima

    5a. Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 2. stupně jsou:

 • R.10  mládeže
 1. Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 3. stupně jsou:
 • P.1     tradiční filatelie
 • P.2     poštovní historie
 • P.3     celin
 • P.4     aerofilatelie
 • P.5     astrofilatelie
 • P.6     tematická
 • P.7     fiskální filatelie
 • P.9     otevřená
 • P.10   mládeže
 • P.11  cartes maxima
 1. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 30. 4. 2019. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 5. 2019 a vyrozumí o tom vystavovatele do 30 dnů.

 • Na výstavu 1. stupně mohou být přijaty exponáty, které na předchozí výstavě 2. stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (70 bodů), nebo na předchozí výstavě 3. stupně obdržely nejméně 85 bodů.
 • Na výstavu 1. stupně v kategorii mládeže je třeba nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů) z předchozí výstavy 2. stupně.
 • Ve třídě filatelistické literatury není třeba předchozí kvalifikace a exponát bude vystaven na výstavě 1. stupně.
 • Na výstavu 3. stupně mohou být přijaty exponáty, které dosud nebyly vystaveny, nebo nemají klasifikaci na výstavu vyššího stupně.

V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty. Vystavovatel musí být členem Svazu českých filatelistů.

Každý vystavovatel v soutěžních třídách N.1 – N.7, N.9 a N.11 (obdobně P.1 – P.7, P.9 a P.11) bude mít pro svůj exponát přidělenu:

 • jednu výstavní plochu (jednorámový exponát),
 • pět výstavních ploch,
 • při dosažení minimálně 85 bodů na Světové výstavě FIP 85 bodů osm výstavních ploch.

Ve třídě mládeže N.10, R.10 a P.10 bude přidělen počet výstavních ploch v souladu s rozdělením na věkové kategorie podle Výstavního řádu SČF.

Výstavní plocha má kapacitu 16-ti standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech. Mohou být vystaveny i listy formátu A3 nebo kombinace listů A3/A4. Jednotlivé listy musí být vloženy do průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny číslem listu a jménem vystavovatele. Vystavený pětirámový (jednorámový) exponát má 80 (16) standardních albových listů nebo A4 listů.

Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici SČF/OV; exponáty pro tuto třídu musí být předány OV v termínu do 15. 7. 2019 (v souladu s ustanovením Výstavního řádu SČF 2 měsíce před zahájením výstavy).

 1. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 31. 7. 2019 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek stanovených SČF.

 • Výstavní poplatek za pětirámový exponát pro soutěžní třídy s výjimkou N.8, N.10, R.10, P.10 činí 200 Kč za rám.
 • Výstavní poplatek za jednorámový exponát pro soutěžní třídy s výjimkou N.8, N.10, R.10, P.10 činí 300 Kč za rám.
 • Výstavní poplatek (N.8) ve třídě filatelistické literatury je 300 Kč za exponát.
 • Vystavovatelé ve třídě mládeže (N.10, R.10 a P.10) jsou od výstavních poplatků osvobozeni.
 • U exponátů vystavených v čestném dvoře a u pozvaných exponátů se poplatky nevybírají.

Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

 1. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná výkonným výborem SČF. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní medailí/plaketou (s výjimkou jednorámových exponátů) a diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu.

Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy (v obou kategoriích). Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

 1. Manipulace s exponáty

Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu nejpozději do 20. 9. 2019. Předem domluvené a OV odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé osobně předat ve výstavních prostorách dne 21. nebo 22. 9. 2019 v době od 9 do 17 hodin v místě výstavy.

Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury a třídy premiéra) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.

Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).

Po ukončení výstavy dne 29. 9. 2019 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány budou dle předem dohodnutého harmonogramu, nejdříve od 14 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou na náklady vystavovatele odeslány poštou do 8. října v cenném balíku.

 1. Dodatečné ustanovení

Organizační výbor přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech exponátů od jejich přijetí po vrácení. Organizační výbor nicméně neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv exponátu během jeho dopravy na výstavy a z výstavy, od přijetí do vrácení exponátu a během výstavy. Každý vystavovatel musí svůj exponát na vlastní náklady pojistit. (Text převzat z IREXu Světové výstavy PRAGA 2018)

OV si vyhrazuje právo provést úpravy těchto výstavních propozic po předchozím projednání s předsedou SČF.

Přihlášku a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na stránkách SČF, pro případné dotazy můžete kontaktovat předsedu OV.

Účast vystavovatelů ve třídě mládeže na výstavě 2. stupně je možná na základě zaslání přihlášky OV do 20. 7. 2019.

 1. Kontaktní údaje, adresy a odkazy

Předseda OV:

Ing. Josef Chudoba, Ph.D., Křížová 1614/8, 463 11  Liberec 30

Tel.: 603 472 395

E-mail: Josef.chudoba@tul.cz

Garant SČF:

MVDr. Václav Svoboda, Vršovců 21, 430 01  Chomutov

Tel.: 474 620 053

E-mail: fil.zeleny.konicek@seznam.cz

Adresa pro zasílání balíků s exponáty: bude upřesněna

Důležité odkazy týkající se výstavy: www.filatelie-liberec.cz

 1. Přehled výstavních termínů pro rok 2019

poslání přihlášky: do 30.4.

rozhodnutí OV o přijetí: do 31.5.

vyrozumění o přijetí: do 30.6.

odeslání exponátů filatelistické literatury: do 15.7.

uhrazení výstavního poplatku: do 31.7.

odeslání naskenovaného exponátu: do 31.7.

 

doručení exponátu včetně průkazu: do 20.9.

osobní předání exponátu: 21. nebo 22. 9.

zahájení výstavy: 25. 9.

odborný seminář: 28. 9.

ukončení výstavy: 29. 9.

výdej exponátů: 29. 9. po 14. hodině

odeslání exponátů: do 8.10.

 1. Schvalovací doložka

Propozice byly schváleny na 11. jednání Předsednictva SČF dne 8. prosince 2018

Výstavní propozice byly upraveny na 13. jednání Předsednictva SČF dne 22. června 2019. Upravené texty jsou vyznačeny červeně.